R2R

ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินโรงพยาบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบใหม่ต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
การศึกษารูปแบบของการติดตามค่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยใน ที่มีโรคร่วมเบาหวาน โรงพยาบาลกันตัง
ผลของความรู้ในการคัดกรองซ้้าผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่มารับการ รักษาด้วยอาการจุกแน่นลิ้นปี่ของพยาบาลหอผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
ประสิทธิผลของการรักษาอาการปวดเข่าด้วยการพอกยาสมุนไพรแบบผสมผสานในผู้ป่วย ข้อเข่าเสื่อม
ผลการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุในคลัง งานพัสดุ โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
ผลของการสอนสุขศึกษาโดยใช้เทคนิค Double Doll ต่อการให้นมบุตรถูกวิธี