วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลกันตัง 2561

1. วิสัยทัศน์โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง (VISION)
“ โรงพยาบาล “เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนไว้วางใจ”
2. เป้าประสงค์ (intention) ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
3. ค่านิยม (core value) : MOPH
Mastery : คือ การเป็นผู้นำสามารถควบคุมตนเองได้ ไม่หลงไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง
Originality : คือ การเป็นผู้ริเริ่มในสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ
People-centered approach: คือ ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย ผู้ป่วยคือศูนย์กลาง
Humility : คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
4. พันธกิจโรงพยาบาลกันตัง (Missions)
ให้บริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
5. ประเด็นยุทธศาสตร์
5.1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ
-การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ
5.2 พัฒนาระบบบริการเป็นเลิศทั้งเครือข่าย
-รพ.ใช้มาตรฐาน HA, รพ.สต.เครือข่ายใช้มาตรฐาน DHSA
5.3 บุคลากรเป็นเลิศ
-พัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาวะและสมรรถนะที่เหมาะสม
5.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นเลิศ
-พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
-ใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
6. ประเด็นความท้าทายของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง
5.1. ผู้รับบริการทั้งในและนอกเวลาแออัด ไม่ความมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองพึ่งพาสถานบริการ
5.2. โรคเรื้อรังรายใหม่และรายเก่าที่มีภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคที่สำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.3. ระบบสารสนเทศทั้งเครือข่ายที่มีอยู่ไม่สามารถนำใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพียงพอ
5.4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองมีความหลากหลายไม่มีรูปแบบชัดเจน ไม่ยั่งยืน
7. จุดเน้นการพัฒนาในปี 2561
7.1 พัฒนาระบบคุณภาพสถานบริการเครือข่ายตามมาตรฐาน DHSA
7.2 สร้างเสริมพัฒนาการวัยเด็ก
7.3 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในวัยสูงอายุ
7.4 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคฉุกเฉินและเรื้อรัง