ปีงบ 2561

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม      ปี 2561
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2560
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2560
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ตุลาคม      ปี 2560