ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกันตัง เริ่มก่อตั้งครั้งแรกโดยเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็นสถานี อนามัย ชั้น 2 เมื่อ พ.ศ. 2483 โดยขุนอุปรักษ์คณานนท์ แล้วขยายเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 เมื่อปี พ.ศ. 2506 มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันตัง แล้วได้รับการขยายเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ในปี พ.ศ. 2513 จากนั้นได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ในปี พ.ศ. 2524 และในปี พ.ศ. 2530 ได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 3 ราย คือ

1. คุณบุญดี สุนาเสวีนนท์ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 45 6/10 ตารางวา
2. คุณปลั่ง กันตังกุล จำนวน 3 ไร่ 2 งาน
3. คุณนิยม สิริวงสกุล จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

และ ก็ธรณีสงฆ์วัดตรังคภูมิ รวมจำนวน 21ไร่ บริจาคบ้านควนทองสีห์ ตำบลกันตัง จังหวัดตรัง และได้รับงบประมาณ ปี 2532 ขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เมื่อเดือน มีนาคม 2534 โดยย้ายมาอยู่ที่บริเวณบ้านควนทองสีห์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จนถึงปัจจุบัน