สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน(แบบ สขร.1)