ITA 2565

MOIT ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

MOIT MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน link
27 ธ.ค.641.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน(คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) link
27 ธ.ค.641.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) link
27 ธ.ค.641.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน link
27 ธ.ค.642.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink
27 ธ.ค.642.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) link
27 ธ.ค.642.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน link

MOIT MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
27 ธ.ค.641.2 นโยบายของผู้บริหาร
27 ธ.ค.641.3 โครงสร้างหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
27 ธ.ค.641.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 ธ.ค.641.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
27 ธ.ค.641.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
27 ธ.ค.642. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
27 ธ.ค.643. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
27 ธ.ค.644. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
27 ธ.ค.645. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
27 ธ.ค.646.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
27 ธ.ค.647. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
27 ธ.ค.649. แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ทับคล้อ ปีงบประมาณ 2565
27 ธ.ค.6410 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
27 ธ.ค.6411.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
27 ธ.ค.6412.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.6413.คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลักโรงพยาบาลทับคล้อ
27 ธ.ค.6414.ขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลทับคล้อ
27 ธ.ค.6415.ผลการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
27 ธ.ค.6416.ผลการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.6417. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 

MOIT ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.64ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
27 ธ.ค.64ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
27 ธ.ค.64ข้อ3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565