งานหลักประกัน

วันที่เรื่องไฟล์
30 ธ.ค. 64คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯlink
30 ธ.ค. 64รายงานการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบlink
30 ธ.ค. 64รายงานการจัดการข้อร้องเรียน ปี 2564link
2 ก.ค. 61คู่มิอรับข้อร้องเรียนlink
2 ก.ค. 61รายงานข้อร้องเรียนlink