งานแผนยุทธศาสตร์

แผนงบประมาณเงินบำรุงประจำปี 2564
แผนงบประมาณเงินบำรุงประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปี-2561
รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
กลยุทธที่ 1 P&P Excellent
กลยุทธที่ 2 Service Excellent
กลยุทธที่ 3 People Excellent
กลยุทธที่ 4 Governance Excellent