งานแผนยุทธศาสตร์

แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2567
-ขออนุมัติ
-บันทึกข้อความ
-แบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯปี2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯปี2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯปี2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯปี2565
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลกันตังปีงบ 2566
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลกันตังปีงบ 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2564
รายงานผลการกำกับ ติดตามดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2565 (ไตรมาสที่ 1)
แผนงบประมาณเงินบำรุงประจำปี 2564
แผนงบประมาณเงินบำรุงประจำปี 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
กลยุทธที่ 1 P&P Excellent
กลยุทธที่ 2 Service Excellent
กลยุทธที่ 3 People Excellent