งานแผนยุทธศาสตร์

กลยุทธที่ 1 P&P Excellent
กลยุทธที่ 2 Service Excellent
กลยุทธที่ 3 People Excellent
กลยุทธที่ 4 Governance Excellent