คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

วันที่เรื่องไฟล์
29 พ.ย.66บันทึกข้อความขอนุมัติแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตlink
29 พ.ย.66แผนปฏิบัติการฯป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบ 2567link
29 พ.ย.66แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์link
29 ธ.ค.65บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทจริตฯ ปี 2566link
29 ธ.ค.65แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนป้องกัน ปราบปรามฯlink
29 ธ.ค.65แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปี 2566link
30 ธ.ค.64แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบ 2565link
30 ธ.ค.64แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปี 2565link
5 ก.ค.62รายงานผลการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562link
4 ก.ค.62มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐlink
3 ก.ค.62แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตlink
3 ก.ค.61คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนlink
24 ส.ค.61คู่มือระบบป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯlink
24 ส.ค.61คู่มือผู้รับบริการห้องคลอด link