คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

วันที่เรื่องไฟล์
5 ก.ค.62รายงานผลการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562link
4 ก.ค.62มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐlink
3 ก.ค.62แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตlink
3 ก.ค.61คู่มือป้องกันประโยชน์ทับซ้อนlink
24 ส.ค.61คู่มือระบบป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯlink
24 ส.ค.61คู่มือผู้รับบริการห้องคลอด link