คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยสหวิชาชีพ

SP-PCT

รหัสเอกสารเรื่องลิงค์หมายเหตุ
CPG-PCT-013การคัดกรองและการรับหญิงตั้งครรภ์ Admitted เข้าห้องคลอด-หอผู้ป่วยในหญิงlink
CPG-PCT-006แนวทางการดูแลผู้ป่วยเมื่อสงสัยไส้ติ่งอักเสบlink
CPG-PCT-012เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาและ ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์link
CPG-PCT-014เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาและส่งต่อทารกแรกเกิดlink
CPG-PCT-019เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาไข้เลือดออก โรงพยาบาลกันตังlink
CPG-PCT-020เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันlink
SP-PCT-004Clinical Practice guideline แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัดlink
SP-PCT-005Clinical Practice guideline แนวทางการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าlink
SP-PCT-002เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกเฉียบพลันlink
SP-PCT-022เรื่อง แนวทางการให้เลือดผู้ป่วยlink
SP-PCT-001Acute Coronary Syndromelink
SP-PCT-003เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยบาเจ็บที่ศีรษะ (HI) ในโรงพยาบาลกันตังlink
SP-PCT-007เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายlink
SP-PCT-008เรื่อง แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยระยะสุดท้ายlink
SP-PCT-009เรื่อง การใช้ยาระงับความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายlink
SP-PCT-010เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่งต่อเวชสถิติlink
SP-PCT-011เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายลงชุมชนlink