ทีมคุณภาพโรงพยาบาล

งานคุณภาพ

 

วันที่เรื่องไฟล์
19 มิ.ย. 61มาตรฐานฉบับใหม่link
19 มิ.ย. 61SAR 2018link
19 มิ.ย. 61Hospital profile 2018link
19 มิ.ย. 61Scoring Guideline 2018link

 

 

Service Profile

 

วันที่เรื่องไฟล์
10 ก.ย. 61สรุปผลการเยี่ยมสำรวจlink
23 เม.ย. 61คำสั่งโรงพยาบาล 2560link
23 เม.ย. 61Service Profile งานสารสนเทศlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน ผู้ป่วยนอกlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน TBlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน TBlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน ANClink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน Palliative-carelink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน PCUlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน บ่อบำบัดขยะlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน เยี่ยมบ้านlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน HIVlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน ซ่อมบำรุงlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน อุบัติเหตุฉุกเฉินlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน กายภาพบำบัดlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน กายภาพบำบัดlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน การเงินlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน การเงินlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน ธุรการlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน สารบรรณlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน สุขศึกษาlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน หลักประกันlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน หอผู้ป่วยในชายlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน ทันตกรรมlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน แผนlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน แพทย์แผนไทยlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน พัสดุlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน แพทย์แผนจีนlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน รังสีlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน เวชระเบียนสถิติlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน หอผู้ป่วยในหญิงlink
23 เม.ย. 61Service Profile งาน จ่ายกลางlink

 

 

SP

รหัสเอกสารเรื่องลิงค์หมายเหตุ
CPG-PCT-013การคัดกรองและการรับหญิงตั้งครรภ์ Admitted เข้าห้องคลอด-หอผู้ป่วยในหญิงlink
CPG-PCT-006แนวทางการดูแลผู้ป่วยเมื่อสงสัยไส้ติ่งอักเสบlink
CPG-PCT-012เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาและ ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์link
CPG-PCT-014เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาและส่งต่อทารกแรกเกิดlink
CPG-PCT-019เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาไข้เลือดออก โรงพยาบาลกันตังlink
CPG-PCT-020เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันlink
SP-PCT-004Clinical Practice guideline แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัดlink
SP-PCT-005Clinical Practice guideline แนวทางการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าlink
SP-PCT-002เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกเฉียบพลันlink
SP-PCT-022เรื่อง แนวทางการให้เลือดผู้ป่วยlink
SP-PCT-001Acute Coronary Syndromelink
SP-PCT-003เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยบาเจ็บที่ศีรษะ (HI) ในโรงพยาบาลกันตังlink
SP-PCT-007เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายlink
SP-PCT-008เรื่อง แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยระยะสุดท้ายlink
SP-PCT-009เรื่อง การใช้ยาระงับความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายlink
SP-PCT-010เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่งต่อเวชสถิติlink
SP-PCT-011เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายลงชุมชนlink

 

SAR

 

วันที่เรื่องไฟล์
23 เม.ย. 61I-1 การนำองค์กรlink
23 เม.ย. 61I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์link
23 เม.ย. 61I-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานlink
23 เม.ย. 61I-4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้link
23 เม.ย. 61I-5 การมุ่งเน้นบุคลากรlink
23 เม.ย. 61I-6 การจัดกระบวนการlink
23 เม.ย. 61II-1.การบริหารความเสี่ยง คุณภาพและความปลอดภัยlink
23 เม.ย. 61II-2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาลlink
23 เม.ย. 61II-2.2 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์link
23 เม.ย. 61II-3 เครื่องมือแพทย์link
23 เม.ย. 61II-3 ง.ความปลอดภัยจากอัคคีภัยlink
23 เม.ย. 61II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยlink
23 เม.ย. 61II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อlink
23 เม.ย. 61II-5 ระบบเวชระเบียนlink
23 เม.ย. 61II-6 ระบบยาlink
23 เม.ย. 61II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค-รังสีวิทยาlink
23 เม.ย. 61II-8 การเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพlink
23 เม.ย. 61II-9การทำงานกับชุมชนlink
23 เม.ย. 61III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการlink
23 เม.ย. 61III-2 การประเมินผู้ป่วยlink
23 เม.ย. 61III-3 การวางแผนlink
23 เม.ย. 61III-4.1.การดูแลทั่วไปlink
23 เม.ย. 61III-4.2.การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงlink
23 เม.ย. 61III-4.3 ค.โภชนาการlink
23 เม.ย. 61III-4.3 ง.จ.การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายlink
23 เม.ย. 61III-4.3 ฉ.การดูแลผู้ป่วยเฉพาะ (การฟื้นฟูสภาพ)link
23 เม.ย. 61III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังlink
23 เม.ย. 61III-6 การดูแลต่อเนื่องlink
23 เม.ย. 61IV-1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วยlink
23 เม.ย. 61IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่นlink
23 เม.ย. 61IV-3 ผลลัพธ์ด้านการเงินlink
23 เม.ย. 61IV-4 ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลlink
23 เม.ย. 61IV-5 ผลลัพธ์ PSGlink
23 เม.ย. 61IV-5 ผลลัพธ์ด้านกระบวนการสำคัญlink
23 เม.ย. 61IV-6 ผลด้านการนำองค์กรlink
23 เม.ย. 61IV-7 ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพlink