ปีงบ 2562

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือตุลาคม 2561