แบบฟอร์ม

 รายการยาDownload
แบบฟอร์ม หนังสั้นlink
แบบฟอร์ม นวัตกรรมlink
แบบฟอร์ม R2Rlink
แบบฟอร์ม Photo voicelink
แบบฟอร์ม CQI Non-Cliniclink
แบบฟอร์ม CQI Cliniclink
แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาlink
แบบฟอร์มเรื่องเล่าlink
ใบปะหน้าขอจริยธรรม หนังสือlink
1 IRB 01 แบบฟอร์มขอเสนอรับรองจริยธรรมวิจัยในมlink
2 IRB 02 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองlink
3 IRB 03 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจlink
4 IRB 04 เอกสารยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัlink
5 IRB 05 เอกสารยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยlink
6 IRB 06 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยlink
7 IRB 07 แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์link