รพ.กันตัง ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

รพ.กันตัง ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณน้ำใจที่ร่วมแบ่งปัน #รวมน้ำใจสู้ภัยวิกฤต COVID-19

MOIT ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน link
27 ธ.ค.641.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน(คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) link
27 ธ.ค.641.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) link
27 ธ.ค.641.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน link
27 ธ.ค.642.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink
27 ธ.ค.642.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) link
27 ธ.ค.642.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน link

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
27 ธ.ค.641.2 นโยบายของผู้บริหาร
27 ธ.ค.641.3 โครงสร้างหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
27 ธ.ค.641.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 ธ.ค.641.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
27 ธ.ค.641.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
27 ธ.ค.642. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
27 ธ.ค.643. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
27 ธ.ค.644. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
27 ธ.ค.645. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
27 ธ.ค.646.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
27 ธ.ค.647. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
27 ธ.ค.649. แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ทับคล้อ ปีงบประมาณ 2565
27 ธ.ค.6410 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
27 ธ.ค.6411.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
27 ธ.ค.6412.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.6413.คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลักโรงพยาบาลทับคล้อ
27 ธ.ค.6414.ขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลทับคล้อ
27 ธ.ค.6415.ผลการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
27 ธ.ค.6416.ผลการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.6417. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 

MOIT ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.64ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
27 ธ.ค.64ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
27 ธ.ค.64ข้อ3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาศที่ 1
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ไตรมาสที่ 2

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาว 2
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ไตรมาสที่ 3

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาว 3
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ไตรมาสที่ 4

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาว 4
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 ธ.ค.641.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดlink link
27 ธ.ค.641.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดlink link
27 ธ.ค.641.3 แบบแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink link
27 ธ.ค.642. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
27 ธ.ค.642.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MIOT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลกร

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดlink
27 ธ.ค.642.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำlink
27 ธ.ค.643.มีกรอบแนวทางการบริหารคผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำlink
27 ธ.ค.644.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.645.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 8 หน่วยงานมีการายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก link
27 ธ.ค.642. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากlink
27 ธ.ค.643. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)link
27 ธ.ค.644. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากlink
27 ธ.ค.642.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากlink
27 ธ.ค.643.มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (รอบที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)link
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
27 ธ.ค.641.2โครงการ
27 ธ.ค.642.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.643.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.644.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.645.มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.642.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.643.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการ้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่อข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
27 ธ.ค.642.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
27 ธ.ค.643.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
27 ธ.ค.643.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.643.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
27 ธ.ค.642.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
27 ธ.ค.643.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
27 ธ.ค.643.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.643.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.644. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความขอนุมัติดำเนินโครงการ
27 ธ.ค.641.2โครงการ/กิจกรรม
27 ธ.ค.642.รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.643.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.644. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.645.มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
27 ธ.ค.646.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
27 ธ.ค.647.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
27 ธ.ค.641.มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ link
27 ธ.ค.642.มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกหรือกำกับติดตามlink
27 ธ.ค.643.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนlink
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.642.มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ แ ละระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564link
27 ธ.ค.642.คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนดlink
27 ธ.ค.643.มีหลักฐานหนังสือเวียนlink
27 ธ.ค.644.มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
27 ธ.ค.645.มีภาพภ่ายกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.642.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม/คำสั่ง/หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ทรัพย์สินของทางราชการ

MOIT MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ link
27 ธ.ค.642.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานฯ link
27 ธ.ค.643.มีแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตามlink
27 ธ.ค.644.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติฯlink
27 ธ.ค.645.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการฯlink
27 ธ.ค.641.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.641.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
27 ธ.ค.642.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.642.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการฯlink
27 ธ.ค.642.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 17 หน่วยงานทีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2
27 ธ.ค.641.การติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบlink
27 ธ.ค.641.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนlink
27 ธ.ค.641.3แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะlink
27 ธ.ค.642.การติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.642.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบlink
27 ธ.ค.642.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนlink
27 ธ.ค.642.3แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.การติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.641.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
27 ธ.ค.641.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน
27 ธ.ค.641.3 แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ
27 ธ.ค.642. การติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.642.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
27 ธ.ค.642.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน
27 ธ.ค.642.3 แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯlink
27 ธ.ค.643.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯlink
27 ธ.ค.644.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบlink
27 ธ.ค.645.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ link
27 ธ.ค.641.2มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนlink
27 ธ.ค.641.3มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนlink
27 ธ.ค.641.4มีบันทึกข้อความรับทราบการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานฯlink
27 ธ.ค.641.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
27 ธ.ค.642. การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
27 ธ.ค.642.1มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯlink
27 ธ.ค.642.2มีรายชื่อสมาชิกของชมรมฯlink
27 ธ.ค.642.3มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมฯ
27 ธ.ค.642.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบการายงานการเรี่ยไรฯlink
27 ธ.ค.642.รายงานการเรี่ยไรฯlink
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรการทุจริตศึกษา

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.หลักฐานการอบรมให้ความรู้ฯ
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
27 ธ.ค.641.2โครงการ
27 ธ.ค.642.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ
27 ธ.ค.643.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯ
27 ธ.ค.644.รายงานผลการอบรมให้ความรู้ฯ
27 ธ.ค.645.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดที่ชีดเจน
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนะรรมสุจริตในองค์กร

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดlink
27 ธ.ค.642.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผุ้บริหารสูงสุดlink
27 ธ.ค.643.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตอของผู้บริหารสูงสุด
27 ธ.ค.644.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
27 ธ.ค.645.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะlink

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯlink
27 ธ.ค.642.ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯlink
27 ธ.ค.643.คู่มือแนวทางปฏิบัติฯlink
27 ธ.ค.644.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการฯ
27 ธ.ค.642.Print Screen หน้าจอ Google Form
27 ธ.ค.643.นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID19)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4344 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4406 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 2 3 4