ITA 2564

วันที่เรื่องไฟล์
06 ม.ค.64EB 1- หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
06 ม.ค.64EB2-หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
06 ม.ค.64EB3-หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
06 ม.ค.64EB4-หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
06 ม.ค.64EB5-หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
06 ม.ค.64EB6-ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลlink
06 ม.ค.64EB7-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำlink
06 ม.ค.64EB8-หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณlink
06 ม.ค.64EB9-หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยlink
06 ม.ค.64EB10-หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนlink
06 ม.ค.64EB11-หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
link
06 ม.ค.64EB12-หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานlink
link1
link2
link3
link4
link5
06 ม.ค.64EB13-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันรับสินบนlink
06 ม.ค.64EB14-หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
link
06 ม.ค.64EB15-หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
link
06 ม.ค.64EB16-หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
link
06 ม.ค.64EB17-หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงานlink
06 ม.ค.64EB18-หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณlink
06 ม.ค.64EB19-หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานlink
link1
link2
link3
link4
06 ม.ค.64EB20-หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานlink
06 ม.ค.64EB21-หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนlink
06 ม.ค.64EB22-หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"link
06 ม.ค.64EB23-หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG…link
06 ม.ค.64EB24-หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานlink1
link2
link3
link4
link5

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID19)

ป้องกันพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์

วันที่สิ้นสุดประกาศไฟล์หน่วยงาน
12 พ.ย.2564รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564linkพัสดุ
12 พ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดlinkพัสดุ
12 พ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดlinkพัสดุ
5 พ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ x-raylinkพัสดุ
27 ต.ค.2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
linkพัสดุ
27 ต.ค.2564ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวlinkพัสดุ
4 ต.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน3รายการ โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
1 ต.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก
linkพัสดุ
23 ก.ย.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเเปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บเเละส่งข้อมูลภาพทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565linkพัสดุ
18 ก.ย.2564ประกาศเรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อก๊าซทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565)linkพัสดุ
9 ก.ย.2564ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เหมาทำความสะอาดlinkพัสดุ
9 ก.ย.2564ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บเเละส่งข้อมูลภาพทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
8 ก.ย.2564ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564linkพัสดุ
1 ก.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
4ส.ค.2564ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564linkพัสดุ
30ก.ค.2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-รายไตรมาส-3linkพัสดุ
27ก.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง-จำนวน-1-รายการ-โดยวิธีคัดเลือกlinkพัสดุ
24 มิ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน ๔ รายการlinkพัสดุ
21 มิ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๑๐รายการlinkพัสดุ
21 มิ.ย.2564มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบlinkบริหาร
10 มิ.ย.2564การใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริตlinkบริหาร
9 มิ.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรมlinkพัสดุ
5 มิ.ย.2564ทะเบียนลำดับคิวการจองวัคซีนผ่าน ‘หมอพร้อม’ โรงพยาบาลกันตัง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 :MOPH IC กระทรวงสาธารณสุข
linkMR.VACCINE
17 พ.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน ๔ รายการ (e-bidding)linkพัสดุ
15 พ.ค.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10 รายการlinkพัสดุ
13 พ.ค.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอาคารlinkพัสดุ
27 เม.ย.2564ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน๔รายการlinkพัสดุ
21 เม.ย.2564ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน๔รายการlinkพัสดุ
20 เม.ย.2564ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อเครื่องมือทางการแพทย์linkพัสดุ
31 มี.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))linkพัสดุ
31 มี.ค.2564ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการlinkพัสดุ
30 มี.ค.2564ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์-จำนวน-๔-รายการ-e-biddinglinkพัสดุ
11 มี.ค.2564ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
09 มี.ค.2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 10 รายการ(ebidding)linkพัสดุ
09 มี.ค.2564ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ-เป็นอาคาร-คสล.-2-ชั้นlinkพัสดุ
25 ก.พ.2564ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นlinkพัสดุ
19 ก.พ.2564ประกาศเรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง 1 รายการlinkพัสดุ
19 ก.พ.2564ประกาศเรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การเพทย์ 4 รายการlinkพัสดุ
19 ก.พ.2564ประกาศเรื่อง เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564linkพัสดุ
18 ก.พ.2564ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
17 ก.พ.2564รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
16 ก.พ.2564รายชื่อผู้สิทธิ์รับการประเมิณลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
5 ก.พ.2564ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการlinkพัสดุ
5 ก.พ.2564ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
5 ก.พ.2564ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
3 ก.พ.2564รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
2 ก.พ.2564รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าประเมิณลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
27 ม.ค.2564ร่างประกาดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการlinkพัสดุ
19 ม.ค.2564รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคลากร
12 ม.ค.2564เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564linkพัสดุ
29 ธ.ค.2563ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขlinkบุคลากร
21 ธ.ค.2563ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลกันตังlinkบริหาร
21 ธ.ค.2563รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลกันตังlinkปยส.
21 ธ.ค.2563รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ไตรมาส 1linkปยส.
21 ธ.ค.2563รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563linkปยส.
21 ธ.ค.2563สรุปรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563linkปยส.
21 ธ.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินlinkบุคลากร
16 ธ.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564linkพัสดุ
16 ธ.ค.2563าศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1linkพัสดุ
8 ธ.ค.2563แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564linkพัสดุ
8 ธ.ค.2563สรุปแผนจัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุ ปีงบประมาณlinkพัสดุ
8 ธ.ค.2563ประกาศผู้มีสิทธิ รับการประเมิน พกส.รพ.กันตังlinkพัสดุ
7 ธ.ค.2563กรอบเเนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างlinkพัสดุ
7 ธ.ค.2563รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563linkพัสดุ
2 ธ.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงlinkพัสดุ
24 พ.ย.2563ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดlinkพัสดุ
17 พ.ย.2563ประกาศรับสมัคร พกส.รพ.กันตังlinkบุคลากร
2 พ.ย.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563linkพัสดุ
5 ต.ค.2563ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔linkพัสดุ
2 ต.ค.2563ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกlinkบุคลากร
2 ต.ค.2563ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกlinkบุคลากร
30 ก.ย.2563ประกาศผลสอบข้อเขียนรพ.กันตังlinkบุคลากร
29 ก.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
29 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง (e-bidding)linkพัสดุ
28 ก.ย.2563รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคลากร
21 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digtal Radiography DR) ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔linkพัสดุ
18 ก.ย.2563รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคลากร
16 ก.ย.2563ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
11 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)linkพัสดุ
11 ก.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)linkพัสดุ
24 ส.ค.2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓linkพัสดุ
20 ส.ค.2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
19 ส.ค.2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
11 ส.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
11 ส.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-เรื่องขายทอดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
11 ส.ค.2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)linkพัสดุ
7 ส.ค.2563ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
7 ส.ค.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3linkพัสดุ
4 ส.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร-รพสต.บางสักlinkพัสดุ
16 ก.ค.2563ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน ๙ บริษัทlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาพิสิษฐ์ฯlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน ๘ บริษัทlinkพัสดุ
13 ก.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บจก. ตาปีเอ็นเตอร์ไพรส์linkพัสดุ
29 มิ.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมภายในโดยวิธีเจาะจงlinkพัสดุ
29 มิ.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรั้วประตูเข้าออกโดยวิธีเจาะจงlinkพัสดุ
29 มิ.ย.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาlinkพัสดุ
26 พ.ค.2563ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศซ่อมแซมรายการ 3 รายการlinkพัสดุ
15 พ.ค.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงlinkพัสดุ
15 พ.ค.2563ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
30 เม.ย.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2linkพัสดุ
30 เม.ย.2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน-๑๕-รายการlinkพัสดุ
27 มี.ค.2563ประกาศมาตรการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019linkพัสดุ
27 มี.ค.2563ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการlinkพัสดุ
12 มี.ค.2563ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
14 ก.พ.2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
22 ม.ค.2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1linkพัสดุ
21 ม.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
21 ม.ค.2563ประกาศผลการสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
21 ม.ค.2563ประกาศผลการสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
21 ม.ค.2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
9 ม.ค.2563ประกาศรับสมัครงานลูกจ้าง(รายวัน)linkบุคลากร
9 ม.ค.2563ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดlinkพัสดุ
9 ธ.ค.2562แผนการจัดซื้อวัสดุ ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๔ งวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
9 ธ.ค.2562กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างlinkพัสดุ
9 ธ.ค.2562รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓linkพัสดุ
25 พ.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดlinkพัสดุ
19 พ.ย.2562ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ทางการแพทย์linkพัสดุ
18 พ.ย.2562ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
14 พ.ย.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
linkพัสดุ
1พ.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการlinkพัสดุ
30 ต.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการlinkพัสดุ
24 ต.ค.2562ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเเละรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ(รายไตรมาสที่ 4)linkพัสดุ
9 ต.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการlinkพัสดุ
8 ต.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
19 ก.ย.2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอลฯlinkพัสดุ
12 ก.ย.2562ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาlinkพัสดุ
12ก.ย.2562ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรพยาบาลกันตังlinkพัสดุ
3 ก.ย.2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
3 ก.ย.2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
3 ส.ค.2562ประกวดราคาเช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอล (DR Digital Radiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์linkพัสดุ
30 ส.ค.2562ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตังlinkพัสดุ
29 ส.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญปรับที่นั่งรอผู้สูงอายุlinkพัสดุ
28 ส.ค.2562ร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอลฯlinkพัสดุ
23 ส.ค.2562เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๒-เช่าระบบเอกซเรย์linkพัสดุ
9 ส.ค.2562ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒linkพัสดุ
9 ส.ค.2562ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๕ รายการlinkพัสดุ
9 ส.ค.2562ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
2 ส.ค.2562ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเเละรายละเอียดเเนบท้ายประกาศฯlinkพัสดุ
23 ก.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาlinkพัสดุ
23 ก.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรับผู้สูงอายุlinkพัสดุ
8 ก.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการlinkพัสดุ
1 ก.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในใบสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๙ รายการlinkพัสดุ
1 ก.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในใบสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๙ รายการlinkพัสดุ
28 มิ.ย.2562ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันlinkบุคคลากร
26 มิ.ย.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายวันlinkบุคคลากร
19 มิ.ย.2562ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาlinkพัสดุ
18 มิ.ย.2562ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคคลากร
14 มิ.ย.2562ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
13 มิ.ย.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๓รายการlinkพัสดุ
29 พ.ค.2562เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒linkพัสดุ
27 พ.ค.2562ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการlinkพัสดุ
22 พ.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 9รายการlinkพัสดุ
22 พ.ค.2562ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอรับสำหรังผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกันตังlinkพัสดุ
17 พ.ค.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
16 พ.ค.2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒linkพัสดุ
8 พ.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการlinkพัสดุ
2 พ.ค.2562ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
2 พ.ค.2562ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเเละรายละเอียดเเนบท้ายประกาศฯlinkพัสดุ
30เม.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๙ รายการlinkพัสดุ
19เม.ย.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๘รายการlinkพัสดุ
19เม.ย.2562เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒linkพัสดุ
18เม.ย.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการlinkพัสดุ
10เม.ย.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการlinkพัสดุ
5เม.ย.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
4เม.ย.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (e-bidding)linkพัสดุ
1เม.ย.2562ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์linkพัสดุ
29มี.ค.2562ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างlinkพัสดุ
19มี.ค.2562ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างlinkพัสดุ
19มี.ค.2562ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการlinkพัสดุ
7มี.ค.2562สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งlinkพัสดุ
7มี.ค.2562ประกาศร่างประกาศเชิญชวน-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างlinkพัสดุ
1มี.ค.2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการlinkพัสดุ
27ก.พ.2562ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)linkบุคคลากร
25ก.พ.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องซักผ้าlinkพัสดุ
22ก.พ.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวันlinkบุคคลากร
15ก.พ.2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งlinkพัสดุ
11ก.พ.2562ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
30 ม.ค.2562ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันlinkบุคลากร
23 ม.ค.2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-๒๕๖๒linkพัสดุ
23 ม.ค.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
22 ม.ค.2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยlinkพัสดุ
21 ม.ค.2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
11 ม.ค.2562ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลากร
10 ม.ค.2562ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายเครื่องล้างสายยางอัติโนมัติlinkพัสดุ
4 ม.ค.2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยlinkพัสดุ
2 ม.ค.2562วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561linkพัสดุ
2 ม.ค.2562กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส รพ.กันตังlinkพัสดุ
20 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์linkพัสดุ
19 ธ.ค.2561ประกาศจ้างเหมารถปรับอากาศlinkพัสดุ
12 ธ.ค.2561ประกาศสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ใช้สอยภายในโรงพยาบาลกันตัง ปี2562linkพัสดุ
6 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่นั่งรอสำหรับผู้สูงอายุ รพ.กันตังlinkพัสดุ
4 ธ.ค.2561ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ linkพัสดุ
3 ธ.ค.2561ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปี 2562 linkพัสดุ
3 ธ.ค.2561ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๘ รายการlinkพัสดุ
28 พ.ย.2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวlinkบุคลากร
21 พ.ย.2561รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์linkบุคลากร
13 พ.ย.2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
30 ต.ค.2561ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)linkบุคลากร
10 ต.ค.2561ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562linkพัสดุ

รพ.กันตัง ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

รพ.กันตัง ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณน้ำใจที่ร่วมแบ่งปัน #รวมน้ำใจสู้ภัยวิกฤต COVID-19

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4344 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/4406 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลกันตังและอสม. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

โรงพยาบาลกันตังและอสม. ร่วมกิจกรรม

 “รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

1 2 3 6