ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศไฟล์หน่วยงาน
27 ก.พ.67ประกาศร่างซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
linkพัสดุ
23 ก.พ.67ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567linkพัสดุ
21 ก.พ.67ประกาศรับสมัคร พกส linkบุคลลากร
20 ก.พ.67ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการlinkพัสดุ
7 ก.พ.67ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567linkพัสดุ
24 ม.ค.66รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงพยาบาลกันตังlinkการเงิน
18 ม.ค.66ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
linkพัสดุ
1 ม.ค.67ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566 )linkพัสดุ
10 ธ.ค.66ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
7 ธ.ค.66ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567linkพัสดุ
29 พ.ย.66ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkพัสดุ
8 พ.ย.66ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ
8 พ.ย.66ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการlinkพัสดุ
7 พ.ย.66ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันlinkบุคลลากร
1 พ.ย.66ขออนุญาตนำรายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566linkพัสดุ
12 ต.ค.66ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)linkพัสดุ
12 ต.ค.66กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
linkพัสดุ
4 ต.ค.66ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการlinkพัสดุ

MOIT ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน link
27 ธ.ค.641.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน(คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง) link
27 ธ.ค.641.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) link
27 ธ.ค.641.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน link
27 ธ.ค.642.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานlink
27 ธ.ค.642.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) link
27 ธ.ค.642.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน link

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
27 ธ.ค.641.2 นโยบายของผู้บริหาร
27 ธ.ค.641.3 โครงสร้างหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
27 ธ.ค.641.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 ธ.ค.641.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
27 ธ.ค.641.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
27 ธ.ค.642. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
27 ธ.ค.643. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
27 ธ.ค.644. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
27 ธ.ค.645. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
27 ธ.ค.646.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
27 ธ.ค.647. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
27 ธ.ค.649. แผนปฏิบัติการสาธารณสุข คปสอ.ทับคล้อ ปีงบประมาณ 2565
27 ธ.ค.6410 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
27 ธ.ค.6411.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
27 ธ.ค.6412.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.6413.คู่มือการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลักโรงพยาบาลทับคล้อ
27 ธ.ค.6414.ขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลทับคล้อ
27 ธ.ค.6415.ผลการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
27 ธ.ค.6416.ผลการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.6417. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 

MOIT ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.64ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
27 ธ.ค.64ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
27 ธ.ค.64ข้อ3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาศที่ 1
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ไตรมาสที่ 2

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาว 2
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ไตรมาสที่ 3

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาว 3
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ไตรมาสที่ 4

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผุ้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.642.แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาว 4
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 ธ.ค.641.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดlink link
27 ธ.ค.641.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดlink link
27 ธ.ค.641.3 แบบแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink link
27 ธ.ค.642. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
27 ธ.ค.642.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MIOT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลกร

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดlink
27 ธ.ค.642.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำlink
27 ธ.ค.643.มีกรอบแนวทางการบริหารคผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำlink
27 ธ.ค.644.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.645.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 8 หน่วยงานมีการายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก link
27 ธ.ค.642. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากlink
27 ธ.ค.643. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)link
27 ธ.ค.644. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากlink
27 ธ.ค.642.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากlink
27 ธ.ค.643.มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (รอบที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)link
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
27 ธ.ค.641.2โครงการ
27 ธ.ค.642.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.643.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.644.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.645.มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.642.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.643.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการ้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่อข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
27 ธ.ค.642.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
27 ธ.ค.643.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
27 ธ.ค.643.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.643.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
27 ธ.ค.642.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
27 ธ.ค.643.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
27 ธ.ค.643.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
27 ธ.ค.643.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 ธ.ค.644. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความขอนุมัติดำเนินโครงการ
27 ธ.ค.641.2โครงการ/กิจกรรม
27 ธ.ค.642.รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.643.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.644. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
27 ธ.ค.645.มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
27 ธ.ค.646.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
27 ธ.ค.647.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
27 ธ.ค.641.มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ link
27 ธ.ค.642.มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกำหนดกลไกหรือกำกับติดตามlink
27 ธ.ค.643.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนlink
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.642.มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ แ ละระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564link
27 ธ.ค.642.คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนดlink
27 ธ.ค.643.มีหลักฐานหนังสือเวียนlink
27 ธ.ค.644.มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
27 ธ.ค.645.มีภาพภ่ายกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.642.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม/คำสั่ง/หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ทรัพย์สินของทางราชการ

MOIT MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ link
27 ธ.ค.642.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานฯ link
27 ธ.ค.643.มีแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตามlink
27 ธ.ค.644.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติฯlink
27 ธ.ค.645.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

MOIT MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการฯlink
27 ธ.ค.641.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.641.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
27 ธ.ค.642.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.642.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการฯlink
27 ธ.ค.642.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 17 หน่วยงานทีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2
27 ธ.ค.641.การติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบlink
27 ธ.ค.641.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนlink
27 ธ.ค.641.3แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะlink
27 ธ.ค.642.การติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.642.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบlink
27 ธ.ค.642.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนlink
27 ธ.ค.642.3แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.การติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.641.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
27 ธ.ค.641.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน
27 ธ.ค.641.3 แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ
27 ธ.ค.642. การติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
27 ธ.ค.642.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
27 ธ.ค.642.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน
27 ธ.ค.642.3 แบบฟอร์มการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565link
27 ธ.ค.642.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯlink
27 ธ.ค.643.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯlink
27 ธ.ค.644.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบlink
27 ธ.ค.645.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ link
27 ธ.ค.641.2มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนlink
27 ธ.ค.641.3มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนlink
27 ธ.ค.641.4มีบันทึกข้อความรับทราบการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานฯlink
27 ธ.ค.641.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink
27 ธ.ค.642. การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
27 ธ.ค.642.1มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯlink
27 ธ.ค.642.2มีรายชื่อสมาชิกของชมรมฯlink
27 ธ.ค.642.3มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมฯ
27 ธ.ค.642.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบการายงานการเรี่ยไรฯlink
27 ธ.ค.642.รายงานการเรี่ยไรฯlink
27 ธ.ค.643.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะlink

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรการทุจริตศึกษา

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.หลักฐานการอบรมให้ความรู้ฯ
27 ธ.ค.641.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
27 ธ.ค.641.2โครงการ
27 ธ.ค.642.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมฯ
27 ธ.ค.643.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯ
27 ธ.ค.644.รายงานผลการอบรมให้ความรู้ฯ
27 ธ.ค.645.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดที่ชีดเจน
27 ธ.ค.646.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนะรรมสุจริตในองค์กร

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ

วันที่เรื่องไฟล์
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดlink
27 ธ.ค.642.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผุ้บริหารสูงสุดlink
27 ธ.ค.643.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตอของผู้บริหารสูงสุด
27 ธ.ค.644.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
27 ธ.ค.645.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลตอ่สาธารณะlink

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่เรื่องไฟล์
ไตรมาสที่ 2
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯlink
27 ธ.ค.642.ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯlink
27 ธ.ค.643.คู่มือแนวทางปฏิบัติฯlink
27 ธ.ค.644.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯlink
ไตรมาสที่ 4
27 ธ.ค.641.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการฯ
27 ธ.ค.642.Print Screen หน้าจอ Google Form
27 ธ.ค.643.นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS
27 ธ.ค.644.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID19)

ป้องกันพิษสุนัขบ้า

สถิติเปรียบเทียบ 5 อันดับโรคเรื้อรังที่รับบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.กันตัง ปีงบ 2558 -2561 (ไตรมาส1)

Chart by Visualizer

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th


รพ.กันตัง ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

รพ.กันตัง ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณน้ำใจที่ร่วมแบ่งปัน #รวมน้ำใจสู้ภัยวิกฤต COVID-19

1 2 3 7